Inschrijvingen

Online via www.denderleeuw.be/kinderopvangloket.

Voorrangsregels:

Voorrang geven aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen.

Daarnaast voorrang geven aan:

 • alleenstaanden;
 • gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen;
 • pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben;
 • broers of zussen van kinderen die in de kinderopvanglocatie opgevangen worden.

Voorrang geven aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Een kwetsbaar gezin beantwoordt aan minstens 2 van onderstaande kenmerken, waarvan minstens één van de 3 laatste kenmerken:

 • Nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen;
 • Alleenstaand zijn;
 • Een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen hebben dat lager is dan een bepaald bedrag;
 • Beantwoorden aan minstens één van de volgende drie kenmerken:
  • een gezinslid met een handicap hebben;
   • voor volwassenen: zoals vermeld in artikel 135, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
   • voor minderjarigen: in aanmerking komen voor verhoogde kinderbijslag;
  • een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen; zoals vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering;
  • in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin: als het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk is dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang;
 • Geen diploma secundair onderwijs hebben.

De voorrangsregels gelden voor 20% van de opvangcapaciteit.